Allmänna villkor uppdragstagare

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när LinkEtta AB, organisationsnummer 559186-1785 (”LinkEtta” eller ”vi”) tillhandahåller vår plattform för rekrytering av vårdpersonal inom hälso- och sjukvård samt läkemedelsbranschen (”Tjänsten”) till dig i egenskap av Uppdragstagare.

1.2. Med ”Uppdragstagare” avses enligt Villkoren en person som, för egen eller för annans räkning, söker kontakt med Vårdgivare för att under en kortare eller längre period erbjuda tjänster inom hälso- och sjukvård.

1.3. Genom Tjänsten har du möjlighet att komma i kontakt med vårdgivande organisationer (”Vårdgivare”) som önskar anställa eller kontraktera Uppdragstagare.

1.4. Villkoren utgör den integrerade delen av det avtal (”Avtalet”) mellan dig och LinkEtta som reglerar vårt tillhandahållande och din användning av Tjänsten.  

1.5. För att kunna använda Tjänsten måste du registrera dig som användare hos oss via www.linketta.se (”Webbplatsen”). I samband med att du registrerar dig som användare accepterar du och blir bunden av Villkoren. Om du inte accepterar Villkoren kan du inte ingå Avtalet med oss och kan då heller inte använda Tjänsten. 

1.6. Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkten 14 nedan.

1.7. Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformation på Webbplatsen.

2. BAKGRUNDSKONTROLL OCH BEHÖRIGHET

2.1. För att få använda Tjänsten måste du tillhöra någon av de yrkesgrupper som finns angivna på Webbplatsen. Kontroller kan komma att ske mot registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) och mot eventuella tillsyns- och klagomålsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi förbehåller oss rätten att neka Uppdragstagare att nyttja Tjänsten baserat på utfallet av ovannämnda kontroller i enlighet med 3.3.

3. ANVÄNDARKONTO

3.1. För att kunna använda Tjänsten måste du ansöka om ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”). För att få registrera ett Användarkonto måste du vara av Socialstyrelsen legitimerad yrkesutövare och ha ett fungerande Mobilt BankID. 

3.2. Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter vid ansökan om registrering av ditt Användarkonto och att du ser till att hålla uppgifterna i Användarkontot uppdaterade. Du ansvarar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående. 

3.3. När vi har mottagit din ansökan om Användarkonto kan vi komma kontrollera vissa uppgifter enligt vad som närmare anges i punkt 2.1. Ditt Användarkonto öppnas för dig när vi har godkänt din ansökan. Vi förbehåller oss rätten att vägra registrering, och att avbryta tillhandahållande av ditt Användarkonto om det finns skäl att befara att du använder eller kommer att använda Användarkontot i strid med lag, författning, våra instruktioner och riktlinjer,  Avtalet inklusive dessa Villkor eller om det finns väsentliga brister i den information du har lämnat till oss vid din ansökan om registrering av Användarkontot.

3.4. Du ansvarar för att förvara inloggningsuppgifter avseende ditt Användarkonto på ett betryggande sätt och att du inte avslöjar denna information för någon obehörig. Om du misstänker att någon obehörig har fått del av sådan information, eller om du misstänker att ditt Användarkonto missbrukas på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta oss. Du ansvarar själv för samtliga aktiviteter som genomförs på ditt Användarkonto med dina inloggningsuppgifter.

3.5. Den kontaktinformation som du registrerar i Användarkontot kan komma att användas för att kommunicera med dig via ditt Användarkonto, telefon, e-post, sms eller på annat sätt.

4. ANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGHET

4.1. Nyttjandet av Tjänsten förutsätter uppkoppling mot Internet och/eller användande av mobiltelefon eller surfplatta, vilket du själv ansvarar för. De tekniska krav som från tid till annan uppställs finns tillgängliga på Webbplatsen. Du är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Tjänsten kan komma att medföra ändringar avseende tekniska krav.

4.2. Vi kan från tid till annan uppdatera Tjänsten och/eller ta Webbplatsen ur bruk för åtgärder såsom underhåll och service. Vi förbehåller oss rätten att göra avbrott i tillhandahållande av Tjänsten och Webbplatsen för att vidta sådana åtgärder. Eventuella avbrott kommer i möjligaste mån inplaneras vid tider när nyttjande av Tjänsten normalt sett är lågt.

4.3. Utöver vad som skriftligen medgivits av LinkEtta, får du inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till LinkEtta, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla. Du får inte heller licensiera, upplåta, sälja, pantsätta, överlåta eller erbjuda Tjänsten som servicebyrå, bemanningsbolag eller liknande till tredje man.

5. ERSÄTTNING

5.1. Tjänsten tillhandahålls för närvarande kostnadsfritt till dig i egenskap av Uppdragstagare. 

6. DITT ANSVAR

6.1. Du förbinder dig att inte överföra information eller material till eller genom Tjänsten som kan innehålla virus eller på annat sätt skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten och/eller Webbplatsen. Du åtar dig vidare att inte försöka kringgå LinkEttas säkerhetssystem. 

6.2. Genom Användarkontot har du möjlighet att kommunicera med olika vårdgivare och andra Uppdragstagare som är anslutna till Tjänsten. Du ansvarar själv fullt ut för innehållet i denna kommunikation och förbinder dig att inte använda Tjänsten och/eller ditt Användarkonto för spridande av information som strider mot god sed, författning eller mot Avtalet eller Villkoren.

7. RELATION OCH KONTAKT MED VÅRDGIVARE

7.1. Du är införstådd med att du själv ansvarar för resultat och följder av den kommunikation som du via Tjänsten etablerar med andra Uppdragstagare eller Vårdgivare, och att LinkEtta inte på något sätt är part i denna kommunikation eller de överenskommelser och avtal som kan bli resultatet av kommunikationen. LinkEtta ansvarar inte för att ditt nyttjande av Tjänsten resulterar i att avtal mellan dig och Vårdgivare eller annan Uppdragstagare kommer till stånd.

8. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

8.1. LinkEtta ansvarar inte för riktigheten eller lagligheten av den information som görs tillgänglig via Tjänsten av Uppdragstagare och Vårdgivare.

8.2. Vi eftersträvar att den information som vi själva tillhandahåller via Tjänsten ska vara aktuell och korrekt, men gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet avseende information som tillhandahålls via Tjänsten. Din användning av informationen i fråga sker därför på egen risk.

8.3. LinkEtta garanterar inte att Tjänsten är fri från tekniska fel eller avbrott.

8.4. Vårt ansvar för Tjänsten förutsätter att Tjänsten används på avsett sätt och i enlighet med våra instruktioner och Villkoren. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för direkt eller indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till de eventuella avgifter du har erlagt till oss under den 12-månadersperiod som infaller närmast före en eventuell skada/förlust.  

9. AVTALETS UPPHÖRANDE OCH AVSLUT

9.1. Avtalet löper tills vidare till dess att du avslutar ditt Användarkonto. Uppgift om vart du vänder dig för att avsluta Användarkontot finns på Webbplatsen. 

9.2. LinkEtta har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst 30 dagars uppsägningstid.

9.3. LinkEtta har rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av dig från Tjänsten och/eller säga upp Avtalet om du inte efterlever Avtalet eller om vi har skälig anledning att anta att så är fallet. 

10. PERSONUPPGIFTER

10.1. Din personliga integritet är viktig för oss. LinkEtta AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter vid tillhandahållande och administration av Tjänsten enligt Avtalet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på Webbplatsen under ”om vårt dataskydd” . 

10.2. Du förbinder dig till att vid registrering av Användarkonto och/eller övrig användning av Tjänsten inte lämna eller på annat sätt genom Webbplatsen dela med dig av känsliga personuppgifter såsom uppgifter med anknytning till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning.

11. FORCE MAJEURE

11.1. Vi är inte ansvariga för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 11.1 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.  

RADERING AV UPPGIFTER KNUTNA TILL ANVÄNDARKONTO

12.1. När ditt Användarkonto har avslutats bevarar vi uppgifterna som är knutna till kontot i upp till 12 månader. Du kan läsa mer om skälen för detta i informationen om hur vi behandlar personuppgifter som du hittar på Webbplatsen under ”om vårt dataskydd”. 

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

13.1. Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan ditt medgivande under förutsättning att det finns skäl att anta att den till vilken överlåtelsen sker kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på̊ ett för dig tillfredsställande sätt.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

14.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren från tid till annan. Ändringar av Villkoren meddelas via ditt Användarkonto, telefon, e-post, sms eller på annat sätt innan ändringen träder i kraft. Om ändringen är till nackdel för dig och du inte vill godta sådan ändring har du rätt att säga upp Avtalet senast den dag ändringen träder i kraft. Aktuella Villkor finns alltid på Webbplatsen. 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

15.1. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol och enligt svensk lag .