Allmänna villkor vårdgivarkonto

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när LinkEtta AB, organisationsnummer 559186-1785 (”LinkEtta”, ”vi” eller ”vår”) tillhandahåller vår plattform för rekrytering av vårdpersonal inom hälso- och sjukvård samt läkemedelsbranschen (”Tjänsten”) till dig i egenskap av Användare (enligt definition nedan). 

1.2. Med ”Uppdragstagare” avses enligt Villkoren en person som, för egen eller för annans räkning, söker kontakt med Vårdgivare för att erbjuda vårdtjänster.

1.3. Med ”Vårdgivare” avses enligt Villkoren en vårdgivande organisation som söker kontakt med Uppdragstagare och som genom avtal med LinkEtta (”Vårdgivaravtal”) har rätt att använda Tjänsten.

1.4. Med ”Vårdgivarkonto” avses enligt Villkoren det konto som du som Användare ges tillgång till i syfte att använda Tjänsten. För att kunna erhålla ett Vårdgivarkonto krävs att det föreligger ett gällande Vårdgivaravtal mellan LinkEtta och den Vårdgivare du företräder.

1.5. Med ”Användare” (nedan även ”du”, ”ditt”, ”dig”, ”din”) avses enligt Villkoren den fysiska person som representerar Vårdgivaren och därmed den som skapar ett Vårdgivarkonto. 

1.6. Villkoren utgör den integrerade delen av det avtal (”Användaravtalet”) mellan dig och LinkEtta som reglerar vårt tillhandahållande och din användning av Tjänsten.  I samband med att ges tillgång ett Vårdgivarkonto accepterar du och blir bunden av Villkoren. Om du inte accepterar Villkoren kan du inte ingå Användaravtalet med oss och kan då heller inte använda Tjänsten. 

1.7. Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkten 12 nedan.

1.8. Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformation på www.linketta.se (”Webbplatsen”).

2. VÅRDGIVARKONTO

2.1. För att få tillgång ett Vårdgivarkonto krävs att det finns ett gällande Vårdgivaravtal och att den Vårdgivare du representerar har begärt att du ska ges tillgång till Vårdgivarkontot. För att du ska kunna använda Tjänsten måste du ha ett fungerande Mobilt BankID.

2.2. Det är viktigt att du som Användare lämnar korrekta uppgifter vid registreringen av ditt Vårdgivarkonto och att du ser till att hålla sådana uppgifter uppdaterade. Du ansvarar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående. 

2.3. Du ansvarar för att förvara inloggningsuppgifter avseende ditt Vårdgivarkonto på ett betryggande sätt och att du inte avslöjar denna information för någon obehörig. Om du misstänker att någon obehörig har fått del av sådan information, eller om du misstänker att ditt Vårdgivarkonto missbrukas på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta oss. Du ansvarar själv för samtliga aktiviteter som genomförs på ditt Vårdgivarkonto med dina inloggningsuppgifter, såvida du inte kan visa att sådant ansvar åvilar den Vårdgivare du representerar.

2.4. Det är inte tillåtet att licensiera, upplåta, sälja, pantsätta, överlåta eller erbjuda Tjänsten som servicebyrå, bemanningsbolag eller liknande till tredje man.

2.5. Den kontaktinformation som du registrerar i Vårdgivarkontot kan komma att användas för att kommunicera med dig via ditt Användarkonto, telefon, e-post, sms eller på annat sätt.

3. ANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGHET

3.1. Nyttjandet av Tjänsten förutsätter uppkoppling mot Internet och/eller användande av mobiltelefon eller surfplatta, vilket du själv ansvarar för. De tekniska krav som från tid till annan uppställs finns tillgängliga på Webbplatsen. Du är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Tjänsten kan komma att medföra ändringar avseende tekniska krav.

3.2. Vi kan från tid till annan uppdatera Tjänsten och/eller ta Webbplatsen ur bruk för åtgärder såsom underhåll och service. Vi förbehåller oss rätten att göra avbrott i tillhandahållande av Tjänsten och Webbplatsen för att vidta sådana åtgärder. Eventuella avbrott kommer i möjligaste mån inplaneras vid tider när nyttjande av Tjänsten normalt sett är lågt.

3.3. Utöver vad som skriftligen medgivits av LinkEtta, får du inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till LinkEtta, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla. Du får inte heller licensiera, upplåta, sälja, pantsätta, överlåta eller erbjuda Tjänsten som servicebyrå, bemanningsbolag eller liknande till tredje man.

4. ERSÄTTNING

4.1. Ersättning för Vårdgivarkontot utges av den Vårdgivare som du representerar i enlighet med Vårdgivaravtalet med Linketta.

5. DITT ANSVAR

5.1. Du förbinder dig att inte överföra information eller material till eller genom Tjänsten som kan innehålla virus eller på annat sätt skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten och/eller Webbplatsen. Du åtar dig vidare att inte försöka kringgå LinkEttas säkerhetssystem. 

5.2. Genom Vårdgivarkontot har du möjlighet att kommunicera med olika vårdgivare och andra Uppdragstagare som är anslutna till Tjänsten. Du ansvarar själv fullt ut för innehållet i denna kommunikation, såvida du inte kan visa att sådant ansvar åvilar den Vårdgivare du representerar. Du förbinder dig också att inte använda Tjänsten och/eller ditt Vårdgivarkonto för spridande av information som strider mot god sed, författning eller mot Användaravtalet eller Villkoren.

6. RELATION OCH KONTAKT MED UPPDRAGSTAGARE

6.1. Du är införstådd med att du själv ansvarar för resultat och följder av den kommunikation som du via Tjänsten etablerar med Uppdragstagare eller andra Vårdgivare, och att LinkEtta inte på något sätt är part i denna kommunikation eller de överenskommelser och avtal som kan bli resultatet av kommunikationen. LinkEtta ansvarar inte för att ditt nyttjande av Tjänsten resulterar i att avtal mellan den Vårdgivare du representerar och Uppdragstagare eller annan Vårdgivare kommer till stånd.

7. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

7.1. LinkEtta ansvarar inte för riktigheten eller lagligheten av den information som görs tillgänglig via Tjänsten av Uppdragstagare och representanter för Vårdgivare.

7.2. Vi eftersträvar att den information som vi själva tillhandahåller via Tjänsten ska vara aktuell och korrekt, men gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet avseende information som tillhandahålls via Tjänsten. Din användning av informationen i fråga sker därför på egen risk.

7.3. LinkEtta garanterar inte att Tjänsten är fri från tekniska fel eller avbrott.

7.4. Vårt ansvar för Tjänsten förutsätter att Tjänsten används på avsett sätt och i enlighet med våra instruktioner och Villkoren. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för direkt eller indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till de eventuella avgifter den Vårdgivare du representerar har erlagt till oss under den 12-månadersperiod som infaller närmast före en eventuell skada/förlust.

8. AVTALETS UPPHÖRANDE OCH AVSLUT

8.1. Användaravtalet löper till den tidigare tidpunkten av (1) den tidpunkt då du begär att ditt Vårdgivarekonto ska avslutas, och (2) den tidpunkt då Vårdgivaravtalet mellan den Vårdgivare du representerar och Linketta upphör att gälla. Uppgift om vart du vänder dig för att begära att Vårdgivarkontot avslutas finns på Webbplatsen. 

8.2. LinkEtta har rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av dig från Tjänsten och/eller säga upp Användaravtalet om du inte efterlever Användaravtalet eller om vi har skälig anledning att anta att så är fallet. . 

9. PERSONUPPGIFTER

9.1. Din personliga integritet är viktig för oss. LinkEtta AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter vid tillhandahållande och administration av Tjänsten enligt Användaravtalet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på Webbplatsen under ”om vårt dataskydd”. 

9.2. Du förbinder dig till att vid registrering av Vårdgivarkonto och/eller övrig användning av Tjänsten inte lämna eller på annat sätt genom Webbplatsen dela med dig av, eller uppmana andra att dela med sig av, känsliga personuppgifter såsom uppgifter med anknytning till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, vare sig dina eller andras personuppgifter.

10. FORCE MAJEURE

10.1. Vi är inte ansvariga för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 10.1 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan. 

11. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

11.1. Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Användaravtalet utan ditt medgivande under förutsättning att det finns skäl att anta att den till vilken överlåtelsen sker kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Användaravtalet på̊ ett för dig tillfredsställande sätt.

12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

12.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren från tid till annan. Ändringar av Villkoren meddelas via ert Vårdgivarkonto, telefon, e-post, sms eller på annat sätt innan ändringen träder i kraft. Om ändringen är till nackdel för dig och du inte vill godta sådan ändring har du rätt att säga upp Användaravtalet senast den dag ändringen träder i kraft. Aktuella Villkor finns alltid på Webbplatsen. 

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

13.1. Tvist i anledning av Användaravtalet ska avgöras av svensk domstol och enligt svensk lag.